Problem ID Title Solved/Submit Pass Rate
1001a+b2254/4681
48.152%
1002分铅笔
2341/4910
47.678%
1003求圆的面积
2186/4283
51.039%
1004正整数的位数
2057/3017
68.18%
1005英文字母的字母表位序
1555/1870
83.155%
1006两个整数的四则运算
1933/2597
74.432%
1007三位数的数位分离
2233/3139
71.137%
1008压岁钱存款
2086/3038
68.664%
1009等差数列求和
2124/2733
77.717%
1010输出字符ASCII码值的2倍2035/2482
81.99%
1011虫子吃苹果
2121/3627
58.478%
1012三个整数的和
2067/3737
55.312%
1013身份证求出生日期
1926/2915
66.072%
1014鸡兔同笼
2052/2631
77.993%
1015计算时间
1999/2375
84.168%
1016计算国民生产总值增长倍数
1816/2826
64.26%
1017计算贷款还款时间
1786/2292
77.923%
1018交换变量
1862/2331
79.88%
1019译密码(一)
1801/2202
81.789%
1020从小到大输出三个整数1978/2900
68.207%
1021positive, negative, or zero
1853/2624
70.617%
1022龟兔赛跑
1833/4551
40.277%
1023一元二次方程求解
1594/3264
48.836%
1024奇偶判断
1818/2252
80.728%
1025是否闰年
1855/3458
53.644%
1026两个整数中的较大者
1784/2021
88.273%
1027成绩等级
1831/2414
75.849%
1028向0舍入
1718/2137
80.393%
1029求最大数与最小数
1746/2420
72.149%
1030四则运算
1704/2261
75.365%
1031国庆促销
1746/2485
70.262%
1032求平方根
1694/2848
59.48%
1033分段函数求值
1652/2326
71.023%
1034求建筑物高度
1609/2221
72.445%
1035字母排序
1627/1926
84.476%
1036加班费
1619/1970
82.183%
1037某年某月的天数
1586/2268
69.929%
1038蚂蚁的位置
1595/2020
78.96%
1039吃水果
1657/2007
82.561%
1040求m+(m+1)+…+n1753/2181
80.376%
1041多用例测试
* 
1651/2134
77.366%
1042求使1+2+…+i>=n成立的最小整数 i
1760/2537
69.373%
1043质数判断
1781/3652
48.768%
1044求1-2/3+3/5-4/7+5/9-6/11+…的前n项和
1696/2090
81.148%
1045质数判断(使用break语句)
1572/2468
63.695%
1046输出a到b之间的不能被3整除的整数
1619/2044
79.207%
1047百文买百鸡
* 
1622/2260
71.77%
1048求a到b之间存在多少个素数
1617/1907
84.793%
1049百文买百鸡(增加无解输出)
1563/2126
73.518%
1050正整数的位数(while实现)
1611/1904
84.611%